Valid Value contact omslag

Valid Value,
waarderingstools
voor professionals

Privacyverklaring

Privacyreglement Valid Value B.V. Versie mei 2018

 

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming);
Valid Value: Valid Value B.V.
Gegevens: privacygevoelige persoonsgegevens.

 

1.  Toelichting op het Reglement

Valid Value mag de Gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Valid Value de plicht om haar klanten:

 • Op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee Gegevens door Valid Value worden verwerkt;
 • Te melden wie de Gegevens kunnen inzien;
 • Voor het verwerken van bepaalde Gegevens toestemming te vragen.

 

Valid Value vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Valid Value in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw Gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke Gegevens Valid Value expliciet om uw toestemming moet vragen.

2.  De Gegevens die Valid Value gebruikt en het doel van het gebruik

Valid Value verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Valid Value , een werknemer van Valid Value bent of anderszins contact met ons opneemt of heeft opgenomen (dan wel met een van onze medewerkers). Valid Value verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Van werknemers en managers verwerken wij daarnaast BSN-nummer en een kopie ID-bewijs. Daarnaast verwerken wij documenten die u met ons deelt waarin persoonsgegevens kunnen voorkomen. Wij rapporteren mogelijk op geaggregeerd niveau over deze Gegevens, bijvoorbeeld omtrent salariskosten per functiegroep. Deze Gegevens stellen ons in staat om:

 • De overeenkomst die klanten met Valid Value sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • Onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • Klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is.

 

Vanuit onze software worden gegevens naar onze server, https://api.validvalue.com/ gestuurd. De data die verstuurd/ontvangen wordt:

 • de licentie-informatie / inlog-informatie bij het starten van de add-in
 • gebruikersdata: we verzamelen foutmeldingen die in het model/de add-in ontstaan en slaan wat basis-gebruikersstatistieken op. In géén geval betreft dit gegevens die de gebruiker zelf in de modellen invoert. De enige uitzondering hierop zijn de gegevens die we nodig hebben om support-data aan te leveren (dit beperkt zich tot land & sector op waarderingsdatum).
 • supportdata (zoals hiervoor beschreven)

 

3.  Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Valid Value verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Valid Value-organisatie, tenzij:

 • Dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • Dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Valid Value met u heeft gesloten;
 • U daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

4.  Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Valid Value verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de Gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Valid Value worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Valid Value beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging kent de volgende onderdelen:

 • Iedere persoon werkzaam voor Valid Value heeft een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem;
 • De personen werkzaam voor Valid Value hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Valid Value verstrekte persoonsgegevens;
 • Valid Value heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet.

 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Valid Value hanteert een termijn van zeven jaar na afronding van onze opdracht, waarna de Gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Valid Value zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5.  Uw rechten als betrokkene

 • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van Gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw Gegevens te vragen, kan alleen tegemoetgekomen worden als het bewaren van de Gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de Gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw Gegevens te verzetten;
 • Het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email via info@validvalue.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Valid Value. Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Valid Value opnemen en probeert Valid Value een passende oplossing te vinden.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Valid Value ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Copyright 2022 validvalue.nl