DCF WACC

De DCF – WACC methode is de bekendste Discounted Cash Flow (DCF) methode. Deze benaderingswijze gaat uit van economische waardebepaling waarbij de contante waarde wordt berekend van de toekomstige geldstromen die door de onderneming naar verwachting zullen worden gegenereerd.

Deze vrije geldstromen worden contant gemaakt naar het waarderingsmoment met behulp van de WACC, zijnde het gewogen gemiddelde van het geëiste rendement op eigen vermogen (Kel) en op vreemd vermogen (Kvv).

De invloed van de financiering met vreemd vermogen is via de Kvv in de Wacc verwerkt doordat deze kostenvoet vreemd vermogen na belasting is.

De operationele ondernemingswaarde is gelijk aan de contante waarde van de toekomstige kasstromen.

Om tot de economische waarde van het eigen vermogen te komen worden de overtollige liquide middelen en de marktwaarde van niet operationele activa bij de waarde opgeteld, en wordt de marktwaarde van de schuld in mindering gebracht.

Deze waarderingsmethode is één van de 6 waarderingsmethodes in het Valid Value model

waarderingsmethode dcf-wacc

Nieuwsgierig?

Vraag een demonstratie aan.

Copyright 2022 validvalue.nl