Intrinsieke waarde

In de intrinsieke waarde methode wordt de waarde van het eigen vermogen bepaald als het verschil tussen de netto bezittingen (materiële- en financiële vaste activa en netto werkkapitaal) en de netto schulden.

De balans per waarderingsdatum wordt als uitganspunt gehanteerd, gecorrigeerd voor eventuele stille reserves (bijvoorbeeld door het hanteren van actuele taxatiewaarden voor de materiële vaste activa).

Deze methodiek wordt normaliter met enige terughoudendheid gehanteerd, aangezien groeiverwachtingen in deze methodiek niet of niet expliciet tot uitdrukking komen. Toekomstige kasstromen worden niet inzichtelijk gemaakt.

Toepassing van de intrinsieke waarde methode gebeurt veelal bij vastgoed ondernemingen of houdstermaatschappijen, die zelf geen operationele activiteiten ontplooien.

Deze waarderingsmethode is één van de 6 waarderingsmethodes in het Valid Value model

waarderingsmethode intrinsieke waarde

Nieuwsgierig?

Vraag een demonstratie aan.

Copyright 2022 validvalue.nl