DCF APV

De APV-methode is een variant van de Discounted Cash Flow (DCF) methode. Deze benaderingswijze gaat uit van economische waardebepaling waarbij de contante waarde wordt berekend van de toekomstige geldstromen die door de onderneming naar verwachting zullen worden gegenereerd.

Deze vrije geldstromen worden contant gemaakt naar het waarderingsmoment met behulp van de Keu (kostenvoet eigen vermogen ‘unlevered’), als ware de onderneming volledig met eigen vermogen gefinancierd.

De invloed van de financiering met vreemd vermogen wordt bij de APV-methode afzonderlijk berekend. Te betalen rente verlaagt het resultaat voor belasting. Een vennootschap met rentedragend vreemd vermogen zal derhalve minder belasting betalen dan in het geval dezelfde onderneming volledig met eigen vermogen is gefinancierd. De tax shield is de contante waarde van het belastingvoordeel op de te betalen rente.

De operationele ondernemingswaarde is gelijk aan de contante waarde van de toekomstige kasstromen (inclusief continue waarde) en de tax shield.

Om tot de economische waarde van het eigen vermogen te komen worden de overtollige liquide middelen en de marktwaarde van niet operationele activa bij de waarde opgeteld, en wordt de marktwaarde van de schuld in mindering gebracht.

Deze waarderingsmethode is één van de 6 waarderingsmethodes in het Valid Value model

waarderingsmethode dcf-apv

Nieuwsgierig?

Vraag een demonstratie aan.

Copyright 2022 validvalue.nl